کتاب و فیلم و موسیقی http://sarabi1.mihanblog.com 2019-08-18T03:58:48+01:00 text/html 2019-06-18T13:18:21+01:00 sarabi1.mihanblog.com محمد سرابی سریال چرنوبیل Chernobyl 2019 http://sarabi1.mihanblog.com/post/293 <div>مینی سریال چرنوبیل</div><div>5 قسمتی</div><div>درباره انفجار نیروگاه چرنوبیل و اینكه دولت شوروی چطور با دروغ گفتن فاجعه را انكار كرد و باعث گسترش آن شد</div><div><br></div><div style="text-align: left;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/thumb/6/62/Chernobyl_poster.jpg/440px-Chernobyl_poster.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2017-09-09T10:13:34+01:00 sarabi1.mihanblog.com محمد سرابی رویای شفاف Lucid_Dream_2017 http://sarabi1.mihanblog.com/post/292 محصول کره<br>مغز و فناوری<br> text/html 2017-09-09T10:11:56+01:00 sarabi1.mihanblog.com محمد سرابی برج تاریک The Dark Tower 2017 http://sarabi1.mihanblog.com/post/291 جهان‌های موازی<br>ماجراجویی<br>بر اساس کتابی از استیون کینگ<br> text/html 2017-09-09T10:10:21+01:00 sarabi1.mihanblog.com محمد سرابی محل‌های تاریک - Dark Places 2015 http://sarabi1.mihanblog.com/post/290 جنایت text/html 2017-09-09T10:07:16+01:00 sarabi1.mihanblog.com محمد سرابی چه رویا‌هایی می‌آیند What_Dreams_May_Come_1998 http://sarabi1.mihanblog.com/post/289 عشق مرگ و دنیای دیگر text/html 2017-09-09T10:05:17+01:00 sarabi1.mihanblog.com محمد سرابی The Northlander 2016 http://sarabi1.mihanblog.com/post/288 زندگی قبیله ای بعد از نابودی تمدن<br> text/html 2017-08-26T11:56:14+01:00 sarabi1.mihanblog.com محمد سرابی خانه رویا Dream House 2011 http://sarabi1.mihanblog.com/post/287 روانشناسی توهم و جنایت<img src="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/518j54wdY3L.jpg" alt="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/518j54wdY3L.jpg" class=""><img src="http://images.contentful.com/7h71s48744nc/1kbX6s4iXsss66imeqSCwu/bd8f37972b1c8a7db80428a1b0c0f8ea/dream-house.jpg" alt="http://images.contentful.com/7h71s48744nc/1kbX6s4iXsss66imeqSCwu/bd8f37972b1c8a7db80428a1b0c0f8ea/dream-house.jpg"><br><br> text/html 2017-08-06T12:10:39+01:00 sarabi1.mihanblog.com محمد سرابی معمای کاسپر هاوزر The_Enigma_of_Kaspar_Hauser_1974 http://sarabi1.mihanblog.com/post/286 داستان واقعی یک مرد جوان بدون گذشته<br><br>کارگردان <span class="_Xbe kno-fv"><span class="fl">ورنر هرتسوک<br></span></span><div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic i9fFjII0zBko-lvVgf-rIiHk" style=""><a target="_blank" class="irc_mil i3597 i9fFjII0zBko-zixyDjKkw5M" rel="noopener" data-noload="" tabindex="0" data-ved="0ahUKEwjo4tejysLVAhVGbhQKHeWMCrQQjRwIBw" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;ved=0ahUKEwjo4tejysLVAhVGbhQKHeWMCrQQjRwIBw&amp;url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FThe_Enigma_of_Kaspar_Hauser&amp;psig=AFQjCNG04hGwF5W9AbVgHUhjfI0ntBpWrQ&amp;ust=1502107940330417" data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;ved=0ahUKEwjo4tejysLVAhVGbhQKHeWMCrQQjRwIBw&amp;url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FThe_Enigma_of_Kaspar_Hauser&amp;psig=AFQjCNG04hGwF5W9AbVgHUhjfI0ntBpWrQ&amp;ust=1502107940330417"><img class="irc_mi" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/e1/The_Enigma_of_Kaspar_Hauser.jpg" alt="نتیجه تصویری برای ‪The_Enigma_of_Kaspar_Hauser_1974‬‏" style="margin-top: 0px;" height="281" width="195"></a><br><br><div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic i2TzCBAED5cc-lvVgf-rIiHk" style=""><a target="_blank" class="irc_mil i3597 i2TzCBAED5cc-zixyDjKkw5M" rel="noopener" data-noload="" tabindex="0" data-ved="0ahUKEwiPpfmlysLVAhXGOhQKHU_xDNoQjRwIBw" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;ved=0ahUKEwiPpfmlysLVAhXGOhQKHU_xDNoQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fthesubtitles.net%2Fload-from-url%2Ftt0071691%2Fsubtitles-for-the-enigma-of-kaspar-hauser&amp;psig=AFQjCNEFLp0MfoBVTqZdkfdA98foq0zBgA&amp;ust=1502107945349881" data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;ved=0ahUKEwiPpfmlysLVAhXGOhQKHU_xDNoQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fthesubtitles.net%2Fload-from-url%2Ftt0071691%2Fsubtitles-for-the-enigma-of-kaspar-hauser&amp;psig=AFQjCNEFLp0MfoBVTqZdkfdA98foq0zBgA&amp;ust=1502107945349881"><img class="irc_mi" src="http://images.thesubtitles.net/movie/the_enigma_of_kaspar_hauser_1974.jpg" alt="نتیجه تصویری برای ‪The_Enigma_of_Kaspar_Hauser_1974‬‏" style="margin-top: 75px;" height="317" width="200"></a><br><br><br></div><br></div><br> text/html 2017-05-27T13:14:57+01:00 sarabi1.mihanblog.com محمد سرابی وارکرافت Warcraft 2016 http://sarabi1.mihanblog.com/post/285 انسان‌ها و اورک‌ها<br>بر اساس گیم<br> text/html 2017-05-27T13:13:15+01:00 sarabi1.mihanblog.com محمد سرابی داگویل Dogville 2003 http://sarabi1.mihanblog.com/post/284 جامعه text/html 2017-05-27T13:08:29+01:00 sarabi1.mihanblog.com محمد سرابی شوالیه جام‌ها Knight of Cups 2015 http://sarabi1.mihanblog.com/post/283 وهم و خیال در دنیال واقعی<br>روانشناختی<br><div align="left"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Knight_of_Cups_poster.jpg" class="image"><img alt="Knight of Cups poster.jpg" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/thumb/c/c4/Knight_of_Cups_poster.jpg/220px-Knight_of_Cups_poster.jpg" class="thumbborder" data-file-width="260" data-file-height="384" height="325" width="220"></a><br></div> text/html 2017-05-27T13:06:39+01:00 sarabi1.mihanblog.com محمد سرابی خدایان مصر Gods of Egypt 2016 http://sarabi1.mihanblog.com/post/282 text/html 2017-05-27T13:00:19+01:00 sarabi1.mihanblog.com محمد سرابی کشتن فرمانده Kill Command 2016 http://sarabi1.mihanblog.com/post/281 روبات‌های جنگجو<br><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/File:Kill_Command.jpg" class="image"><img alt="Kill Command.jpg" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/6/62/Kill_Command.jpg/220px-Kill_Command.jpg" class="thumbborder" data-file-width="375" data-file-height="265" height="155" width="220"></a><br> text/html 2017-05-22T11:34:57+01:00 sarabi1.mihanblog.com محمد سرابی برزیل Brazil 1985 http://sarabi1.mihanblog.com/post/280 ویرانشهر کمدی<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/e9/Brazil_%281985_film%29_poster.jpg" alt="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/e9/Brazil_%281985_film%29_poster.jpg"> text/html 2017-05-16T10:19:40+01:00 sarabi1.mihanblog.com محمد سرابی تیدلند Tideland 2005 http://sarabi1.mihanblog.com/post/279 سورئالیسم<br><br><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tideland_cover.jpg" class="image"><img alt="Tideland cover.jpg" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/94/Tideland_cover.jpg" class="thumbborder" data-file-width="200" data-file-height="289" height="311" width="215"></a><br>