کتاب و فیلم و موسیقی tag:http://sarabi1.mihanblog.com 2018-06-18T23:39:20+01:00 mihanblog.com رویای شفاف Lucid_Dream_2017 2017-09-09T10:13:34+01:00 2017-09-09T10:13:34+01:00 tag:http://sarabi1.mihanblog.com/post/292 محمد سرابی محصول کرهمغز و فناوری مغز و فناوری
]]>
برج تاریک The Dark Tower 2017 2017-09-09T10:11:56+01:00 2017-09-09T10:11:56+01:00 tag:http://sarabi1.mihanblog.com/post/291 محمد سرابی جهان‌های موازیماجراجوییبر اساس کتابی از استیون کینگ ماجراجویی
بر اساس کتابی از استیون کینگ
]]>
محل‌های تاریک - Dark Places 2015 2017-09-09T10:10:21+01:00 2017-09-09T10:10:21+01:00 tag:http://sarabi1.mihanblog.com/post/290 محمد سرابی جنایت چه رویا‌هایی می‌آیند What_Dreams_May_Come_1998 2017-09-09T10:07:16+01:00 2017-09-09T10:07:16+01:00 tag:http://sarabi1.mihanblog.com/post/289 محمد سرابی عشق مرگ و دنیای دیگر The Northlander 2016 2017-09-09T10:05:17+01:00 2017-09-09T10:05:17+01:00 tag:http://sarabi1.mihanblog.com/post/288 محمد سرابی زندگی قبیله ای بعد از نابودی تمدن ]]> خانه رویا Dream House 2011 2017-08-26T11:56:14+01:00 2017-08-26T11:56:14+01:00 tag:http://sarabi1.mihanblog.com/post/287 محمد سرابی روانشناسی توهم و جنایت http://images.contentful.com/7h71s48744nc/1kbX6s4iXsss66imeqSCwu/bd8f37972b1c8a7db80428a1b0c0f8ea/dream-house.jpg

]]>
معمای کاسپر هاوزر The_Enigma_of_Kaspar_Hauser_1974 2017-08-06T12:10:39+01:00 2017-08-06T12:10:39+01:00 tag:http://sarabi1.mihanblog.com/post/286 محمد سرابی داستان واقعی یک مرد جوان بدون گذشتهکارگردان ورنر هرتسوک
کارگردان ورنر هرتسوک
نتیجه تصویری برای ‪The_Enigma_of_Kaspar_Hauser_1974‬‏

نتیجه تصویری برای ‪The_Enigma_of_Kaspar_Hauser_1974‬‏
]]>
وارکرافت Warcraft 2016 2017-05-27T13:14:57+01:00 2017-05-27T13:14:57+01:00 tag:http://sarabi1.mihanblog.com/post/285 محمد سرابی انسان‌ها و اورک‌هابر اساس گیم بر اساس گیم
]]>
داگویل Dogville 2003 2017-05-27T13:13:15+01:00 2017-05-27T13:13:15+01:00 tag:http://sarabi1.mihanblog.com/post/284 محمد سرابی جامعه شوالیه جام‌ها Knight of Cups 2015 2017-05-27T13:08:29+01:00 2017-05-27T13:08:29+01:00 tag:http://sarabi1.mihanblog.com/post/283 محمد سرابی وهم و خیال در دنیال واقعیروانشناختی روانشناختی
Knight of Cups poster.jpg
]]>
خدایان مصر Gods of Egypt 2016 2017-05-27T13:06:39+01:00 2017-05-27T13:06:39+01:00 tag:http://sarabi1.mihanblog.com/post/282 محمد سرابی کشتن فرمانده Kill Command 2016 2017-05-27T13:00:19+01:00 2017-05-27T13:00:19+01:00 tag:http://sarabi1.mihanblog.com/post/281 محمد سرابی روبات‌های جنگجو Kill Command.jpg
]]>
برزیل Brazil 1985 2017-05-22T11:34:57+01:00 2017-05-22T11:34:57+01:00 tag:http://sarabi1.mihanblog.com/post/280 محمد سرابی ویرانشهر کمدی ]]> تیدلند Tideland 2005 2017-05-16T10:19:40+01:00 2017-05-16T10:19:40+01:00 tag:http://sarabi1.mihanblog.com/post/279 محمد سرابی سورئالیسم
Tideland cover.jpg
]]>
جنگ ستارگان: یک سرکش Rogue.One.2016 2017-05-16T10:15:20+01:00 2017-05-16T10:15:20+01:00 tag:http://sarabi1.mihanblog.com/post/278 محمد سرابی یک داستان از جنگ ستارگان که جز زنجیره اصلی نیستداستان پس از رخدادهای «انتقام سیت» و در فاصله کمی قبل از رویدادهای «امیدی تازه» رخ داده داستان پس از رخدادهای «انتقام سیت» و در فاصله کمی قبل از رویدادهای «امیدی تازه» رخ داده

Rogue One, A Star Wars Story poster.png


]]>